αρχαια κατ. β'λυκειου 2010

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Categories
Published
αρχαια κατ. β'λυκειου 2010
  ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑΓ’ ΛΥΚΕΙΟΥΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1  Λ   ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑΓ’ ΛΥΚΕΙΟΥΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2  Λ   ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑΓ’ ΛΥΚΕΙΟΥΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 3 Φίλε μαθητή,Το βιβλίο αυτό, που κρατάς στα χέρια σου προέκυψε τελικά μέσα από την εμπειρία και διδακτική διαδικασία πολλών χρόνων στον Εκπαιδευτικό Όμιλο Άλφα. Είναι το αποτέλεσμα συγγραφής πολλών καθηγητών μας και ο στόχος της ύπαρξής του δεν είναι να υποκαταστήσει το σχολικό βιβλίο, αλλά να εξυπηρετήσει δύο σκοπούς :  να είναι ένα βιβλίο οργανωμένο και μεθοδευμένο έτσι ώστε να είναι ουσιαστικό, πρακτικό και φιλικό για το μαθητή, πλήρες σε θεωρία, μεθοδολογία, παρατηρήσεις αλλά και κατηγορίες ασκήσεων,  να είναι ένα πλήρες, λειτουργικό και χρήσιμο εργαλείο για τον καθηγητή του μαθήματος και να διευκολύνει την εκπαιδευτική του δραστηριότηταΕλπίζοντας ότι το βιβλίο αυτό θα σε βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση και οργάνωση της διδακτέας ύλης και ουσιαστικότερη επαφή με τη γνώση και την εκπαίδευση, σου ευχόμαστε καλή πορεία στους δρόμους της γνώσης και καλή επιτυχία στους στόχους σου. Οι συγγραφείς - καθηγητές του Ομίλου Λ   ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑΓ’ ΛΥΚΕΙΟΥΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 4  Λ 
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x